Obchodní podmínky

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) se vztahují na smlouvy uzavřené prostřednictvím webového rozhraní objednavka.fmkrabicky.cz (dále jen „webové rozhraní“) mezi

podnikatelem/společností:

SF7 Fresh Krabičky s.r.o. , se sídlem Nové sady 988/2, Staré Brno, 602 00 Brno
IČ: 19249250

DIČ: CZ19249250

adresa pro doručování: Masarykovo náměstí 69/21, 682 01 Vyškov
telefonní číslo: +420 734 495 824
kontaktní e-mail: fmkrabicky@email.cz
jako prodávajícím
a vámi jako kupujícím.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ
Shrnutí obsahu obchodních podmínek
Kupní smlouvou, popřípadě smlouvou o poskytování služeb nebo jinou obdobnou smlouvou (dále jen „kupní smlouva“ nebo „smlouva“) se zavazujeme dodat vám zboží uvedené v objednávce (popřípadě poskytnout vám službu) a vy se zavazujete toto zboží převzít (umožnit poskytnutí služby) a zaplatit nám cenu zboží či služby. Pro uzavření smlouvy je potřeba, abyste podali objednávku a aby došlo k jejímu přijetí z naší strany (podle článku 2). Informace o cenách se nacházejí v článku 3. Možné způsoby platby a dodání naleznete v článku 4 a 5. Informace o možnosti odstoupení od smlouvy po převzetí zboží jsou v článku 6. Reklamace se řídí Reklamačním řádem.

Jedná se o spotřebitelskou smlouvu?
O spotřebitelskou smlouvu se jedná v případě, že jste spotřebitelem, tj. pokud jste fyzickou osobou a zboží či služby kupujete mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání. V opačném případě se o spotřebitelskou smlouvu nejedná a nevztahuje se na vás ochrana spotřebitele dle právních předpisů a těchto obchodních podmínek.

Čím se řídí vzájemná práva a povinnosti vás a prodávajícího?
V první řadě smlouvou, která je tvořena následujícími dokumenty:

těmito obchodními podmínkami, které vymezují naše vzájemná práva a povinnosti;
Reklamačním řádem, podle kterého se postupuje při reklamaci zboží;
Zásadami ochrany osobních údajů, které obsahují informace o ochraně vašich osobních údajů;
podmínkami a pokyny uvedenými na webovém rozhraní zejména při uzavírání smlouvy;
objednávkou a jejím přijetím z naší strany,
a v otázkách neupravených smlouvou se naše vzájemná práva a povinnosti řídí českým právním řádem, zejména následujícími právními předpisy:

zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“);
zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (pouze pokud jste spotřebitelem).
Pokud se vaše bydliště nebo sídlo nachází mimo Českou republiku, nebo pokud náš právní poměr obsahuje jiný mezinárodní prvek, souhlasíte s tím, že se vztah řídí českým právem. Pokud jste spotřebitelem a právní řád státu vašeho bydliště poskytuje vyšší míru ochrany spotřebitele než český právní řád, je vám v právních vztazích poskytována tato vyšší míra ochrany.

Jak vyjádříte souhlas s obchodními podmínkami?
Zasláním objednávky a dále též potvrzením na webovém rozhraní stvrzujete, že jste se s těmito obchodními podmínkami seznámili a souhlasíte s nimi.

Co byste ještě ohledně obchodních podmínek měli vědět?
V případě, že je některé ustanovení těchto obchodních podmínek neplatné, neúčinné nebo nepoužitelné (nebo se takovým stane), použije se namísto něj ustanovení, které se mu svým smyslem nejvíce blíží. Tím není dotčena platnost ostatních ustanovení.

Znění obchodních podmínek jsme oprávněni měnit či doplňovat. Vaše práva a povinnosti se řídí vždy tím zněním obchodních podmínek, za jehož účinnosti vznikly. Měnit či doplňovat obchodní podmínky lze pouze písemnou formou.

SMLOUVA
Jak uzavíráme smlouvu?
Pro uzavření smlouvy je nutné, abyste odeslali objednávku v souladu s těmito obchodními podmínkami a aby došlo k přijetí této objednávky z naší strany. Upozorňujeme, že prezentace zboží či služeb na webovém rozhraní je informativního charakteru a nejedná se o návrh na uzavření smlouvy ve smyslu § 1732 odst. 2 občanského zákoníku.

Jak podat objednávku?
Objednávku můžete podat vždy prostřednictvím webového rozhraní (vyplněním formuláře) nebo jiným způsobem, který webové rozhraní dle informací na něm uvedených umožňuje. Objednávka musí obsahovat všechny informace předepsané ve formuláři.

Před odesláním objednávky prostřednictvím objednávkového formuláře vám bude sdělena rekapitulace objednávky včetně konečné ceny (obsahující veškeré daně, cla a poplatky). V rámci rekapitulace máte poslední možnost měnit zadané údaje.

Závaznou objednávku podáte stisknutím tlačítka „Potvrzení objednávky“. Údaje uvedené v závazné objednávce považujeme za správné a úplné. O jejich změně nás bezodkladně informujte telefonicky či e-mailem.

Můžete již odeslanou objednávku zrušit nebo změnit?
Jak zjistíte, že objednávka byla přijata a kdy je uzavřena smlouva?
O obdržení objednávky vás budeme informovat. Informace o obdržení objednávky je zasílána automaticky a nejedná se o přijetí objednávky z naší strany.

Kupní smlouva je uzavřena okamžikem, kdy je vám doručeno přijetí objednávky z naší strany na e-mailovou adresu, kterou jste uvedli v objednávce. Pokud by k přijetí objednávky nedošlo, je smlouva uzavřena okamžikem, kdy převezmete objednané zboží.

Máte možnost získat smlouvu v textové podobě?
Dokumenty tvořící smlouvu vám budou zaslány e-mailem nebo na vaši žádost vytištěny poštou. Při zasílání poštou vás můžeme požádat o úhradu nákladů s tím spojených.

Dokumenty tvořící smlouvu jsou archivovány v elektronické podobě. Smlouva není přístupná třetím osobám.

CENA
Může se cena na webovém rozhraní měnit?
Pokud cena uvedená u zboží či služby na webovém rozhraní nebo v průběhu objednávání již není aktuální, neprodleně vás na tuto skutečnost upozorníme. Na přijaté objednávky však nemá vliv změna ceny, ke které došlo v mezidobí mezi odesláním objednávky a jejím přijetím z naší strany.

V případě, že došlo ke zcela zjevné technické chybě při uvedení ceny zboží či služby na webovém rozhraní nebo v průběhu objednávání, nejsme povinni dodat vám zboží nebo poskytnout službu za tuto zcela zjevně chybnou cenu pro zdánlivost právního jednání dle § 552 občanského zákoníku, event. pro omyl dle § 571 občanského zákoníku.

Platba za zboží a služby je možná v českých korunách (CZK).

Lze kombinovat slevy z ceny zboží?
Případné slevy z ceny zboží nelze vzájemně kombinovat, ledaže je na webovém rozhraní výslovně uvedeno něco jiného.

PLATEBNÍ PODMÍNKY
Jakým způsobem lze hradit cenu zboží či služeb?
Cenu můžete uhradit především následujícími způsoby:

v hotovosti při zaslání zboží na dobírku nebo při osobním odběru;
bezhotovostně před dodáním zboží či poskytnutím služby on-line platební kartou nebo prostřednictvím platební brány;
bezhotovostně před dodáním zboží převodem na náš bankovní účet (pokyny vám budou sděleny v potvrzení objednávky).
Případné další způsoby platby a případné poplatky spojené s některými způsoby platby jsou uvedeny na webovém rozhraní.

Kdy nastane splatnost kupní ceny?
V případě platby v hotovosti je cena splatná při převzetí zboží. Při bezhotovostní platbě před dodáním zboží či poskytnutím služby je cena splatná do pěti dnů od přijetí objednávky, cena je uhrazena okamžikem připsání příslušné částky na náš bankovní účet. Pokud neobdržíme cenu v době splatnosti, vyhrazujeme si právo odstoupit od smlouvy.

Můžeme po vás požadovat zálohu nebo uhrazení předem?
Vezměte na vědomí, že v souladu s § 2119 odst. 1 občanského zákoníku jsme oprávněni požádat vás o uhrazení celé ceny zboží (příp. zálohy) před jeho odesláním nebo předáním.

Jak obdržíte daňový doklad?
Souhlasem s těmito obchodními podmínkami nám udělujete souhlas s vystavením daňového dokladu elektronickou formou.

DODACÍ PODMÍNKY A PODMÍNKY POSKYTNUTÍ SLUŽBY
Jak je posíláno zboží?
Způsoby dodání zboží včetně výše nákladů na dodání zboží jsou uvedené na webovém rozhraní. Konkrétní způsob dodání zboží můžete zvolit v objednávce.

V objednávce bude vždy uvedena konečná cena, která již náklady na zvolený způsob dopravy zahrnuje.

Kdy vám bude zboží dodáno?
Doba dodání zboží vždy závisí na jeho dostupnosti a na zvoleném způsobu dopravy a platby. Dobu dodání zboží externími dopravci však nemůžeme ovlivnit. V případě problémů týkajících se doby dodání nás kontaktujte.

Zboží, které je skladem, zpravidla expedujeme do tří pracovních dnů od přijetí objednávky (při zaslání zboží na dobírku nebo při osobním odběru), případně od připsání platby na náš bankovní účet (při bezhotovostní platbě).

Zboží, které není skladem, budeme expedovat, jakmile to bude možné. O přesném datu vás budeme informovat.

Dodáním zboží podle těchto obchodních podmínek se rozumí okamžik, kdy je vám zboží doručeno. Pokud bezdůvodně odmítnete převzít zboží, nepovažuje se tato skutečnost za nesplnění povinnosti dodat zboží z naší strany, ani za odstoupení od smlouvy z vaší strany.

Vlastnické právo ke zboží nabýváte okamžikem zaplacení celé kupní ceny, ne však dříve, než zboží převezmete.

Jak postupovat při převzetí zboží?
Při převzetí zboží zkontrolujte neporušenost obalu zboží. Pokud zjistíte nedostatky, neprodleně informujte dopravce i nás. Pokud odmítnete zásilku s poškozeným obalem převzít, nepovažuje se to za bezdůvodné odmítnutí zboží.

Okamžikem převzetí zboží (nebo okamžikem, kdy jste měli povinnost zboží převzít, ale v rozporu se smlouvou jste tak neučinili), na vás přechází odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží.

Co se stane v případě, že zboží nepřevezmete?
Pokud je z důvodů na vaší straně nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným než sjednaným způsobem, jste povinni uhradit náklady spojené s takovým doručováním.

V případě, že zboží bezdůvodně nepřevezmete, máme nárok na náhradu nákladů spojených s dodáním zboží a jeho uskladněním, jakož i dalších nákladů, které nám z důvodu nepřevzetí zboží vzniknou.

V případě platby v hotovosti při zaslání zboží na dobírku nebo při osobním odběru máme dále právo od smlouvy odstoupit. Pokud jste však již kupní cenu uhradili (v případě platby před dodáním zboží), máme dále právo přistoupit k svépomocnému prodeji zboží dle § 2126 občanského zákoníku.

Jakým způsobem jsou poskytovány služby?
Způsob poskytnutí služby je vždy uveden na webovém rozhraní (povahu služby má též dárkový poukaz). Nedohodnete-li se s námi na datu poskytnutí služby, bude vám služba poskytnuta, popřípadě začne být poskytována, bez zbytečného odkladu po uzavření smlouvy, nejpozději však ve lhůtě 14 dnů od uzavření smlouvy.

Souhlasem s obchodními podmínkami udělujete svůj souhlas s poskytnutím služby ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy. Byla-li služba poskytnuta ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy, ztrácíte právo od smlouvy odstoupit.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
Jak můžete od smlouvy odstoupit?
Od smlouvy můžete jako spotřebitel bez udání důvodu odstoupit ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží (v případě služeb do 14 dnů od uzavření smlouvy); je-li dodávka rozdělena do několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky. Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy doporučujeme zaslat prostřednictvím e-mailové zprávy na e-mailovovou adresu fmkrabicky@email.cz, popřípadě na naši doručovací adresu nebo na adresu našeho sídla. Pro odstoupení od smlouvy lze využít též vzorový formulář.

Jaké má odstoupení od smlouvy důsledky?
Odstoupením od smlouvy se smlouva od počátku ruší a hledí se na ni, jako kdyby nebyla uzavřena.

Byl-li vám společně se zbožím poskytnut s vaším souhlasem dárek, pozbývá darovací smlouva odstoupením od smlouvy kteroukoliv ze stran účinnosti. Dárek nám zašlete zpět společně s vraceným zbožím.

Jakým způsobem vrátíte zboží?
Zboží jste povinni nám vrátit do 14 dnů od odstoupení od smlouvy na naši doručovací adresu, do jakékoliv provozovny nebo na adresu našeho sídla. Zboží nezasílejte na dobírku, nejsme povinni jej takto převzít.

Nebylo-li odstoupení od smlouvy provedeno prostřednictvím e-mailové zprávy zaslané na e-mailovou adresu fmkrabicky@email.cz, doporučujeme k vrácenému zboží přiložit kopii dodacího listu a faktury (pokud byly vystaveny) nebo jiný doklad prokazující koupi zboží a písemné vyjádření o odstoupení od smlouvy (na našem formuláři nebo jinak) a zvoleném způsobu vrácení peněz.

Nepředložení některého z výše uvedených dokladů nebrání kladnému vyřízení vašeho odstoupení od smlouvy dle zákonných podmínek.

Kdy dostanete zpět své peníze?
V případě, že odstoupíte od smlouvy, vrátíme vám veškeré přijaté peněžní prostředky do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Berte však na vědomí, že nejsme povinni vrátit vám peníze dříve, než nám vrátíte zboží nebo prokážete, že jste nám zboží odeslali.

Vedle kupní ceny máte i nárok na vrácení nákladů na dodání zboží k vám. Jestliže jste však zvolili jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který nabízíme, vrátíme vám náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

Peníze vám budou vráceny stejným způsobem, jakým jste uhradili cenu (pokud nám do deseti dnů od odstoupení od smlouvy žádný jiný nesdělíte a nevzniknou vám tímto žádné další náklady), nebo způsobem, jaký budete požadovat.

Náklady spojené s odesláním vráceného zboží na naši adresu hradíte vy, a to i v případě, že zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou

Co když bylo vrácené zboží poškozené?
Při zasílání zabalte zboží do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození či zničení.

Pokud zjistíme, že vámi vrácené zboží je poškozené, opotřebené, znečištěné či částečně spotřebované, odpovídáte nám za toto snížení hodnoty zboží.

Kdy od smlouvy odstoupit nelze?
V souladu s § 1837 občanského zákoníku není možné odstoupit mimo jiné od následujících smluv:

o poskytování služeb, jestliže byly splněny s vaším předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, a o tomto důsledku jste byli informováni;
o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na naší vůli a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy;
o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na naší vůli;
o dodávce zboží, které bylo upraveno podle vašeho přání nebo pro vaši osobu;
o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím;
o opravě nebo údržbě provedené v místě vámi určeném na vaši žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů;
o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které jste z obalu vyňali a z hygienických důvodů jej není možné vrátit;
o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud jste porušili jejich původní obal;
o dodávce novin, periodik nebo časopisů;
o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud tato plnění jsou poskytována v určeném termínu,
o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s vaším předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, a o tomto důsledku jste byli informováni.
Kdy můžeme odstoupit od smlouvy my?
Vyhrazujeme si právo odstoupit od smlouvy v následujících případech:

neobdrželi jsme od vás cenu zboží či služby v době splatnosti nebo jste nepřevzali zboží;
zboží z objektivních příčin není možné za původních podmínek dodat;
plnění se stane objektivně nemožným nebo protiprávním.
V případě, že nastala některá z výše uvedených skutečností, budeme vás o odstoupení od smlouvy neprodleně informovat.

Pokud jste již zcela nebo zčásti uhradili kupní cenu, bude vám přijatá částka vrácena do pěti dnů od odstoupení od smlouvy, a to bezhotovostně na bankovní účet, který nám pro tento účel sdělíte, nebo ze kterého jste provedli úhradu.

PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ
Vaše práva z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a, jste-li spotřebitelem, § 2158 až 2174 občanského zákoníku). Při uplatňování práv z vadného plnění postupujeme v souladu s Reklamačním řádem.

DALŠÍ INFORMACE PRO SPOTŘEBITELE
Jaká oprávnění máme k výkonu své činnosti?
K prodeji zboží nebo poskytování služeb jsme oprávněni na základě živnostenského oprávnění.

Jak vyřizujeme stížnosti?
Případné stížnosti vyřizujeme prostřednictvím našeho kontaktního e-mailu. Dále se můžete obrátit na příslušný živnostenský úřad nebo na Českou obchodní inspekci.

Jaká máte práva při vzniku spotřebitelského sporu?
Jste-li spotřebitel a vznikne-li mezi námi spor ze smlouvy, který se nám nepodaří vyřešit přímo, máte právo obrátit se s tímto sporem na Toto právo můžete uplatnit nejpozději do 1 roku ode dne, kdy jste u nás poprvé uplatnili právo, které je předmětem tohoto spotřebitelského sporu.

Pro podání stížnosti týkající se zboží nebo služeb, které jste u nás zakoupili, a pro vyhledání subjektu alternativního řešení sporů můžete rovněž využít on-line platformu, která je zřízena Evropskou komisí na adrese:

REGISTRACE NA WEBOVÉM ROZHRANÍ
Jak se můžete registrovat na webovém rozhraní?
Registrací prostřednictvím registračního formuláře na webovém rozhraní je založen uživatelský účet. Přístupové údaje do uživatelského účtu uchovávejte v tajnosti. Neneseme odpovědnost za případné zneužití uživatelského účtu třetí osobou.

Informace uváděné při registraci musí být pravdivé a úplné. Účet, při jehož založení byly použity nepravdivé nebo neúplné údaje, můžeme bez náhrady zrušit. V případě změn ve vašich údajích doporučujeme provést jejich bezodkladnou úpravu v uživatelském účtu.

K čemu uživatelský účet slouží?
Prostřednictvím uživatelského účtu můžete především objednávat zboží, sledovat objednávky a spravovat uživatelský účet. Případné další funkce uživatelského účtu jsou vždy uvedeny na webovém rozhraní.

Kdy můžeme váš uživatelský účet zrušit?
Vezměte na vědomí, že máme právo váš uživatelský účet bez náhrady zrušit, pokud prostřednictvím vašeho účtu dochází k porušování dobrých mravů, platných právních předpisů nebo těchto obchodních podmínek.

OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV, ODPOVĚDNOST A UŽÍVÁNÍ WEBOVÉHO ROZHRANÍ
Je obsah webových stránek chráněn autorským právem?
Obsah webových stránek umístěných na webovém rozhraní (texty včetně obchodních podmínek, fotografie, obrázky, loga, programové vybavení a další) je chráněn naším autorským právem nebo právy dalších osob. Obsah nesmíte měnit, kopírovat, rozmnožovat, šířit ani používat k jakémukoli účelu bez našeho souhlasu či souhlasu držitele autorských práv. Zejména je zakázáno bezplatné či úplatné zpřístupňování fotografií a textů umístěných na webovém rozhraní.

Názvy a označení výrobků, zboží, služeb, firem a společností mohou být registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Odpovědnost a užívání webového rozhraní
Neneseme odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webového rozhraní nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Při využívání webového rozhraní nesmíte používat postupy, které by mohly narušit funkci systému nebo nepřiměřeně zatěžovat systém.

Pokud se při užívání webového rozhraní dopustíte jakéhokoliv nezákonného či neetického jednání, jsme oprávněni omezit, pozastavit nebo ukončit váš přístup na webové rozhraní, a to bez jakékoli náhrady. V tomto případě jste dále povinni uhradit nám škodu, která vaším jednáním dle tohoto odstavce prokazatelně vznikla, a to v plné výši.

Upozorňujeme vás na to, že kliknutím na některé odkazy na webovém rozhraní může dojít k opuštění webového rozhraní a k přesměrování na webové stránky třetích subjektů.

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 13.9.2020